Finland
1 : 1

Helsinki Olympic Stadium (Helsinki)
Bosnia & Herzegovina